Regulamin Manager ds. Zarządzania Procesowego

Program pt. Akademia Kompetencji TUV NORD – Manager ds. Zarządzania Procesowego

 1. Akademia Kompetencji TUV NORD – Manager ds. Zarządzania Procesowego w skrócie MZP jest realizowana przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. 
 2. MZP jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy do sterowania operacyjnego procesami, jak i powiązaniami międzyprocesowymi z uwzględnieniem ryzyk, szans i zakładanych do osiągnięcia wyników w procesach firmy. 
 3. MZP składa się z pięciu modułów i obejmuje poniższe zakresy tematyczne:   
 • Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans
 • Budowanie wsparcia systemowego, jako odpowiedź na zaistniałe ryzyka i szanse
 • Obsługa klienta i procesy na styku z klientem
 • Projektowanie wyrobów, usług i rozwój
 • Relacje z dostawcami jako element zarządzania ryzykiem
 • Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans  systemowych
 • Aktualizacja ryzyk i szans, z wykorzystaniem działań korygujących i doskonalących
 • Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności
 1. Cena MZP wynosi 3 400 zł netto i obejmuje:
  1. Udział we wszystkich modułach tematycznych
  2. Wyżywienie w trakcie szkolenia
  3. Egzamin
  4. Wydanie Certyfikatu ukończenia Akademii Kompetencji TUV NORD 
 2. Do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji w ramach MZP należy podejść nie później niż do 3 miesięcy od ukończenia ostatniego modułu tematycznego. Aby móc podejść do egzaminu konieczne jest uczestnictwo w 4 z 5 sesji (nie dotyczy sesji nr 5, która jest obowiązkowa aby przystąpić do egzaminu). 
 3. Po odbyciu 4 z 5 modułów (Moduł nr 5 jest obowiązkowy) i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający nabycie określonych kompetencji. Na certyfikacie znajdują się moduły tematyczne zawarte w programie MZP wraz z zakresem godzinowym. 
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu TÜV NORD Polska nie przewiduje zwrotu niewykorzystanej części wynagrodzenia. Na szkolenia, w których uczestnik nie brał udziału do chwili rezygnacji, Zleceniodawca może skierować innego pracownika, jednak nie przechodzi do niego prawo podejścia do egzaminu. 
 5. Momentem zakończenia usługi jest ostatni dzień szkolenia.
 6. W kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Działu Szkoleń TUV NORD Polska Sp. z o.o.