Regulamin Food Safety Manager

Program pt. Akademia Kompetencji TUV NORD – FOOD SAFETY MANAGER

 1. Akademia Kompetencji TUV NORD – FOOD SAFETY MANAGER w skrócie FSM jest realizowana przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. 
 2. FSM jest dedykowana osobom odpowiedzialnym za nadzór nad systemem zarządzania jakością w branży spożywczej. 
 3. FSM składa się z trzech modułów tematycznych:   
 • Koordynator systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000)
 • Ocena i audytowanie dostawców dla branży spożywczej
 • Analityk ryzyka w systemach bezpieczeństwa żywności

 1. Cena FSM wynosi 2 990 zł netto i obejmuje:
  1. Udział we wszystkich modułach tematycznych
  2. Wyżywienie w trakcie szkolenia
  3. Wydanie zaświadczeń po każdym z modułów
  4. Egzamin
  5. Wydanie Certyfikatu ukończenia Akademii Kompetencji TUV NORD 
 2. Terminy poszczególnych modułów tematycznych pokrywają się z regularnymi szkoleniami na dany temat i zamieszczone są w harmonogramie szkoleń dostępnych stronie internetowej
 3. Nie ma możliwości zaliczenia do schematu kompetencji szkoleń o tożsamych tematach organizowanych przez inne firmy niż TÜV NORD Polska. 
 4. Do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji w ramach FSM należy podejść nie później niż do 3 miesięcy od ukończenia ostatniego modułu tematycznego. 
 5. Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach tematycznych jeżeli osoba zainteresowana uczestniczyła już w danym szkoleniu/szkoleniach organizowanym przez TÜV NORD Polska, zawartym/zawartych w pakiecie modułowym, nie dawniej niż 18 miesięcy od deklarowanej daty przystąpienia do egzaminu końcowego.

  W tym przypadku cena za pojedyncze moduły tematyczne wynosi:

 • Koordynator systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) – 1 800,- netto + 23% VAT
 • Ocena i audytowanie dostawców dla branży spożywczej – 640,- netto + 23% VAT
 • Pełnomocnik ds. zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 350,- netto + 23% VAT

  W przypadku podejścia do samego egzaminu końcowego, którego warunkiem jest odbycie i zakończenia wszystkich modułów tematycznych cena za sam egzamin wynosi 500 zł netto + 23% VAT

 1. Po odbyciu wszystkich modułów i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający nabycie określonych kompetencji. Na certyfikacie znajdują się moduły tematyczne zawarte w programie FSM wraz z zakresem godzinowym. 
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu TÜV NORD Polska nie przewiduje zwrotu niewykorzystanej części wynagrodzenia. Na szkolenia, w których uczestnik nie brał udziału do chwili rezygnacji, Zleceniodawca może skierować innego pracownika, jednak nie przechodzi do niego prawo podejścia do egzaminu. 
 3. Warunkiem ukończenia FSM jest uczestnictwo we wszystkich trzech modułach tematycznych w oraz podejście do egzaminu i uzyskanie pozytywnego wyniku w terminie 24 miesięcy od ukończenia pierwszego modułu. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie FSM konieczne jest dokonanie przedpłaty za całość kursu przed rozpoczęciem pierwszego ze szkoleń. 
 5. Momentem zakończenia usługi jest dzień podejścia przez uczestnika do egzaminu.

W kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Działu Szkoleń TUV NORD Polska Sp. z o.o.

W przypadku uczestniczenia w jednym z wymienionych szkoleń organizowanym przez TNP dawniej niż wskazany przedział czasu, Kierownik Działu Szkoleń TNP może podjąć decyzję o wliczeniu szkolenia do procesu (uczestnik nie będzie musiał w nim uczestniczyć ponownie) o ile zakres merytoryczny i status przywołanych norm i przepisów jest zgodny z aktualnym.