Regulamin Data Safety Manager

5Program pt. Akademia Kompetencji TUV NORD – Data Safety Manager

 1. Akademia Kompetencji TUV NORD – Data Safety Manager w skrócie DSM jest realizowana przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. 
 2. DSM jest potwierdzeniem zdobycia wiedzy potrzebnej do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w firmie. 
 3. DSM składa się z czterech modułów tematycznych:   
 • Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 
 • Incident Response Manager
 • Inspektor Ochrony Danych

 1. Cena DSM wynosi 7 500 zł netto i obejmuje:
  1. Udział we wszystkich modułach tematycznych
  2. Wyżywienie w trakcie szkolenia
  3. Wydanie zaświadczeń po każdym z modułów
  4. Egzamin
  5. Wydanie Certyfikatu ukończenia Akademii Kompetencji TUV NORD 
 2. Terminy poszczególnych modułów tematycznych pokrywają się z regularnymi szkoleniami na dany temat i zamieszczone są w harmonogramie szkoleń dostępnych na stronie internetowej
 3. Nie ma możliwości zaliczenia do schematu kompetencji szkoleń o tożsamych tematach organizowanych przez inne firmy niż TÜV NORD Polska. 
 4. Do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji w ramach DSM należy podejść nie później niż do 3 miesięcy od ukończenia ostatniego modułu tematycznego. 
 5. Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach tematycznych jeżeli osoba zainteresowana uczestniczyła już w danym szkoleniu/szkoleniach organizowanym przez TÜV NORD Polska, zawartym/zawartych w pakiecie modułowym, nie dawniej niż 18 miesięcy od deklarowanej daty przystąpienia do egzaminu końcowego.

  W tym przypadku cena za pojedyncze moduły tematyczny wynosi:

 • Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – 3 200,- netto + 23% VAT
 • Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 1 200,- netto + 23 % VAT
 • Incident Response Manager – 2 900,- + 23 % VAT
 • Inspektor Ochrony Danych – 1 150,- netto + 23 % VAT

  W przypadku podejścia do samego egzaminu końcowego, którego warunkiem jest odbycie i zakończenia wszystkich modułów tematycznych cena za sam egzamin wynosi 500 zł netto + 23% VAT.

 1. Po odbyciu wszystkich modułów i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający nabycie określonych kompetencji. Na certyfikacie znajdują się moduły tematyczne zawarte w programie DSM wraz z zakresem godzinowym. 
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu TÜV NORD Polska nie przewiduje zwrotu niewykorzystanej części wynagrodzenia. Na szkolenia, w których uczestnik nie brał udziału do chwili rezygnacji, Zleceniodawca może skierować innego pracownika, jednak nie przechodzi na niego prawo podejścia do egzaminu. 
 3. Warunkiem ukończenia DSM jest uczestnictwo we wszystkich trzech modułach tematycznych w oraz podejście do egzaminu i uzyskanie pozytywnego wyniku w terminie 24 miesięcy od ukończenia pierwszego modułu. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie DSM Manager konieczne jest dokonanie przedpłaty za całość kursu przed rozpoczęciem pierwszego ze szkoleń. 
 5. Momentem zakończenia usługi jest dzień podejścia przez uczestnika do egzaminu.

W przypadku uczestniczenia w jednym z wymienionych szkoleń organizowanym przez TNP dawniej niż wskazany przedział czasu, Kierownik Działu Szkoleń TNP może podjąć decyzję o wliczeniu szkolenia do procesu (uczestnik nie będzie musiał w nim uczestniczyć ponownie) o ile zakres merytoryczny i status przywołanych norm i przepisów jest zgodny z aktualnym.

W kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Działu Szkoleń TUV NORD Polska Sp. z o.o.